Kayıtlar

Neden Ambalajlı Süt?

Resim
Çocukluğumda en sevdiğim şeylerden biri de  ben okuldan geldikten sonra yemeğimi yerken kapının çalması, sütçünün gelmesi ve annemin tencerelere doldurttuğu sütü kaynatmasıydı.  Niye derseniz, mis gibi tazecik sütü kaynadıktan sonra ılıtıp lıkır lıkır içmeyi çok severdim. Her ne kadar kaymağını ayırsam da o kaymak sonra birikir, kahvaltıda balla kavuşur, ekmeğime konardı. Sonra aradan yıllar geçti. Ben büyüdüm. Haliyle biraz azalttım süt içmeyi. Ama yine de hiç vazgeçmedim süt sevgimden. Eskisi gibi sütçü gelmiyor kapıya ama her yerde açıkta satılan süt görmeye başladım.  Neredeyse her köşe başında açık süt bidonları var. Her ne kadar kaynamış sütü bardağa koyup ılıttıktan sonra içmeyi özlesem de açıkçası ben açık süt almıyorum. Çünkü güvenemiyorum. Sizde de öyle mi? Açık sütlerin nereden geldiğini tam bilmiyorum. Bunca virüs, bakteri, mikrop ortalıkta dolaşırken ben bu sütleri güvenip alamıyorum. Bu konuda biraz araştırma da yaptım. Açık süt hakkında öğrendiklerim bu konudaki şü

Kâmûs-ı Türkî İfâde-i Merâm Osmanlıca Metin -Transkripsiyon

  İfÀde-i MerÀm Lugat kitÀbı bir lisÀnıñ òızÀnesi óüúmündedir. LisÀn kelimelerden mürekkebdir, ki bu kelimeler daòi, her lisÀnıñ kendine maò ṣ ÿ ṣ bir ùaúım kavÀèide tevfìkan, ta ṣ rìf ve terkìb idilerek, insanıñ ifÀde-i merÀm itmesine yararlar. İmdi lisÀnıñ ser-mÀyesi kelimelerle kavÀèid-i ṣ arfiyye ve naóviyyesinden èibÀretdir. DünyÀda hiçbir Àdem ta ṣ avvur olunamaz, ki lisÀnınıñ kÀffe-i lügÀtını bilsin, veya cümlesini óıfôında ùutabilsin; ve pek az ademler vardır, ki lisÀnlarını tamÀmıyle kÀèideye tevfiúan söyleyebilsinler. Bu óÀl ise her lisÀnıñ cÀmiè olduàı kelimÀtdan mürÿr-ı zemÀnla birùaúımını bÀdiye-i nisyÀnda bıraúup àaéib itmesini, ve úavÀèid-i maòåÿåasına muàayyer ṣ ÿretde söylenerek, fe ṣ Àóatden maórÿm úalmasını, veél-óÀ ṣ ıl geñiş ve fa ṣ ìh iken, ùar ve àalaù bir lisÀn olmasını müntic olur. LisÀnları bu inóiùÀùdan viúÀye idecek ancaú edebiyÀtdır; edebiyÀtıñ yaèni üdebÀnıñ bu bÀbda idecekleri òidmetin ilk òaùvesi ise lisÀnıñ mükemmeliyyetini teşkìl iden keli

Kamus-ı Türki İfade-i Meram Mukaddime Türkçeye Aktarım

ÖNSÖZ (Maksadın İfadesi) Sözlük, bir dilin hazinesi hükmündedir. Dil, kelimelerin birleşmesiyle meydana gelmiş olup bu kelimeler de her dilin kendine özgü birtakım kurallarına uygun olarak çekimlenip birleştirilerek insanın niyetini ve isteğini ifade etmesini sağlarlar. Dünyada, dilinin bütün kelimelerini bilen veya hafızasında tutan insan hayal edilemeyeceği gibi dilini, tamamıyla kurallara uygun şekilde konuşan insan sayısı da çok azdır. Bu durum, her dilin, sahip olduğu kelimelerden bazılarını geçen zaman içinde unutulmuşluk çölünde bırakarak kaybetmesine, kendine has kurallarının değiştirilerek konuşulmasına, düzgün ve doğru kullanılmaktan mahrum kalmasına, geniş ve anlaşılır bir dil iken dar ve kusurlu bir dile haline gelmesine neden olur. Dilleri bu gerilemeden ancak edebiyat korur; edebiyatın yani edebiyatçıların bu konuda yapacakları hizmetin ilk adımı, dilin mükemmel olmasını sağlayan sözcüklerini ve doğru konuşulmasına vesile olan kurallarını muhafaza altına